นักวิจัย

บุคลากรศาสตราจารย์ ดร. เสริม จันทร์ฉาย
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

CV
Docteur de troisieme cycle (Energetique) Universite de Perpignan, France
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. อิสระ มะศิริ
นักวิจัย


Ph.D. (Radiation and Climatology) University of Tasmania, Austalia
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากรอาจารย์ ดร. กรทิพย์ โต๊ะสิงห์
นักวิจัย


Ph.D. (Doctor of Natural Science) University of Hannover, Germany
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากรอาจารย์ ดร. สุมามาลย์ บรรเทิง
นักวิจัย


Ph.D. (Atmospheric Science) University of Manchester, UK
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากรอาจารย์ ดร. รุ่งรัตน์ วัดตาล
นักวิจัย


ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากรอาจารย์ ดร. สมเจตน์ ภัทรพานิชชัย
นักวิจัย


ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากรอาจารย์ ดร. ประสาน ปานแก้ว
นักวิจัย


Ph.D. (Geography), University of Southampton, UK
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายยุทธศักดิ์ บุญรอด
นักวิจัย


วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร